صفحه اخبار

تغییر آدرس سرور سوییس

توجه :
اگر در سایت خود به صفحه ای نیاز داشتید کافیست که همین صفحه را ویرایش کنید و مطلب اخبار خود را وارد نمایید.
و اگر به صفحات بیشتری نیاز داشتید همین صفحه را کپی کنید و با نامی دیگر صفحه را زخیره کنید .


 موضوع : اخبار    تاریخ ارسال : ۱۹ تیر ۹۱     نویسنده :